Loading...
禪茶一味,即茶即佛
發佈日期::2022/5/13、瀏覽次數:19

茶筍盡禪味,鬆杉真法音。

雲崖有淺井,玉醴常半尋。

——蘇東坡


禪茶文化的精神是:“正、清、和、雅”。

禪茶的“正”就是八正道,“清”就是清淨心,“和”就是六和敬,“雅”就是脫俗。


《景德傳燈錄》卷十記載,趙州問新到僧:“曾到此間麼?”僧答:“曾到”。趙州曰:“喫茶去。”

又問僧,僧答:“不曾到”。趙州曰:“喫茶去”。這就是禪宗歷史上著名的“趙州喫茶去”公案。


泡茶、喝茶,可以說與修行佛陀的教誨“八正道”一致。

因為泡茶時,要以正念、正定的心境,集中精神才有好的色、香、味。此外,靜靜地喝茶的態度,也類似於坐禪修行法。


有句話說:“茶禪一味”即喝茶和修禪是一個味道。

用心喝茶的過程,人能感悟到靜的力量,心不靜是泡不好茶、喝不好茶的。


心靜時,就會覺察到自身的很多問題,從而反省自己,漸漸地提高自己。同時心靜時也容易心定。

佛家語“戒定慧”,定而後生慧,心定了往往容易產生智慧。

魯迅先生曾說:“有好茶喝,會喝好茶,是一種清福。”


七碗受之味,一壺得真趣。

空持百千偈,不如喫茶去。

——趙樸初


四大皆空,坐片刻不分你我,

兩頭是路,吃一盞各走東西。

——洛陽古道一茶亭所書


野泉煙火白雲間,坐飲香茶愛北山。

巖下維舟不忍去,青谿流水暮潺潺。

——靈一和尚(唐)


翠團雲拱嫩芽新,百碾千搓一水淳。

我看座中名利客,能知真味是何人。

——題朱丹《逸竹壺》


有事無事喫茶去,從“禪”中聞“茶”香,從“茶”中品“禪”味。